Spokojnie, wszyscy umrzemy.
Spokojnie, wszyscy umrzemy.
Home Theme

Moim marzeniem jest być czyimś marzeniem.

Krew cieknie po policzkach, żyły przepełnione łzami.

I nie wzrusza mnie już nic

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter